Contact

Algemene voorwaarden DataExpert

ALGEMENE VOORWAARDEN DataExpert BV

1. Contractsvorming

1.1. Alle offertes en andere uitingen van DataExpert zijn in beginsel vrijblijvend.

1.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DataExpert verstrekte gegevens waarop DataExpert zijn aanbieding heeft gebaseerd.

1.3. DataExpert verplicht zich om, na acceptatie door Opdrachtgever van een daartoe strekkende offerte, onder de voorwaarden in een Overeenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden software of goederen te leveren of diensten te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever.

1.4. Partijen komen overeen dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op alle verkooporders en dienstverlening aan het betreffende bedrijfsonderdeel van Opdrachtgever en gelieerde ondernemingen gedurende de contractperiode van de afgesloten Overeenkomst(en) en de eventuele verlenging van die contractperiode.

2. Aanvang en duur

2.1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, heeft een Overeenkomst de duur van een jaar, en wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor een jaar, behoudens tijdige opzegging door één der Partijen. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden, ten minste drie maanden voor de einddatum.

2.2. Bij alle vormen van beëindiging dient een termijn van tenminste drie maanden in acht te worden genomen.

2.3. Ten aanzien van door DataExpert geleverde software is Opdrachtgever ook na beëindiging van de Overeenkomst(en) slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataExpert gerechtigd de software te (doen) verbeteren, corrigeren, onderhouden, wijzigen of uitbreiden.

3. Verplichtingen DataExpert

3.1. DataExpert garandeert:

a. de zorgvuldige, tijdige en deskundige uitvoering van alle door haar ingevolge de Overeenkomst(en) te verrichten leveringen en diensten;

b. dat zij de leveringen en diensten zorgvuldig en vakbekwaam zal uitvoeren conform de eisen zoals opgenomen in de Overeenkomst(en) zoals dat van een redelijk handelend vakgenoot onder gelijke omstandigheden verwacht mag worden.

3.2. DataExpert garandeert niet de afwezigheid van gebreken, storingen of mankementen. DataExpert zal gebreken alleen voor eigen rekening herstellen wanneer die het gevolg zijn van een tekortschietende invulling van de zorgvuldigheidsverplichting zoals in het voorgaande artikellid omschreven.

3.3. In het geval van verlening van een cyber security dienst, garandeert DataExpert in het bijzonder niet een veilige omgeving zonder kwetsbaarheden na verlening van deze dienst. Opdrachtgever is zich bewust van de mogelijkheid dat na de dienstverlening kwetsbaarheden kunnen worden geconstateerd die ten tijde van de dienstverlening niet bekend dan wel niet zichtbaar waren. Opdrachtgever is zich er voorts van bewust dat de cyber security dienst naar zijn aard verstorende effecten kan hebben op de onderneming van Opdrachtgever.

3.4. In het geval van verlening van een cyber security dienst, vindt de dienstverlening gedurende de contractperiode van de Overeenkomst plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

3.5. Termijnen zijn alleen fataal wanneer uitdrukkelijk overeengekomen. Het bindend karakter van overeengekomen termijnen vervalt wanneer Opdrachtgever wijzigingen in de opdracht aanbrengt of minder adequaat medewerking verleent dan DataExpert had mogen verwachten.

3.6. In het geval van levering van software is DataExpert gehouden de objectcode te verstrekken, maar nimmer de broncode. In het geval van maatwerksoftware kan hiervan in de overeenkomst worden afgeweken.

3.7. Bij levering van software verkrijgt Opdrachtgever gebruiksrechten onder de (gebruiks)voorwaarden genoemd in de Overeenkomst of andere overgelegde documentatie. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar zonder schriftelijke overeenstemming tussen Partijen. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd de software te wijzigen zonder toestemming van DataExpert.

3.8. Bij onderhoudscontracten levert DataExpert updates/nieuwe versies voor zover dat is overeengekomen. Wanneer een nieuwe versie van de software dit vereist, kan DataExpert binnen redelijke grenzen verlangen dat de systemen van Opdrachtgever daaraan worden aangepast, en eveneens dat gebruiksvoorwaarden die met de betreffende software samenhangen wijzigen. Na drie maanden na beschikbaarstelling door DataExpert van een update/nieuwe versie is zij niet langer verplicht tot onderhoud of ondersteuning van de oude versie.

4. Acceptatie

4.1. Software en (andere) diensten worden geleverd en aanvaard ‘as is, where is’.

4.2. Wanneer Partijen een acceptatie- of testprocedure overeenkomen zal de levering als aanvaard worden beschouwd wanneer binnen 14 dagen na de gereedmelding geen significante gebreken worden gemeld op gedetailleerde wijze waardoor de fout tra-ceerbaar is. Als significante gebreken gelden gebreken die aan het beoogde gebruik van de geleverde software conform de functionele en technische specificaties in de weg staan. Andere gebreken kunnen aan aanvaarding niet in de weg staan.

4.3. Afhankelijk van het overeengekomen ‘Service Level’ kan de Opdrachtgever binnen drie maanden na levering c.q. aanvaarding door middel van een schriftelijk verzoek van DataExpert verlangen om binnen een redelijke termijn gedetailleerd omschreven gebreken waar mogelijk te herstellen. Na de periode van drie maanden, of na het beëindigen van een onderhoudscontract voor de betreffende software vervalt dit recht van Opdrachtgever.

4.4. Bij facturering op nacalculatiebasis worden de uren die gemoeid zijn met het herstellen van gebreken in rekening gebracht.

5. Medewerkingsverplichtingen

5.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door DataExpert gevraagde medewerking verlenen.

5.2. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de door DataExpert te leveren zaken, goederen en/of diensten. Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van DataExpert dient te voldoen, juist en volledig ter hand worden gesteld. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor DataExpert niet bindend, behoudens indien door DataExpert uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3. Indien DataExpert of Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van DataExpert op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. DataExpert is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissie-fouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

5.4. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever vrijwaart DataExpert voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van DataExpert, die schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door DataExpert ingezette medewerkers kenbaar maken.

5.5. Indien Opdrachtgever in verband met de diensten en producten van DataExpert programmatuur, apparatuur of andere middelen aan DataExpert ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke DataExpert nodig mocht hebben.

5.6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de door DataExpert geleverde producten en/of verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers. Opdrachtgever draagt voorts zorg voor een kwalitatief goede en bruikbare back-up.

5.7. Het installeren, inrichten, parametriseren, tunen van de benodigde hulp)programmatuur en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen, behoort tot de verantwoordelijkheid van DataExpert indien uitdrukkelijk overeengekomen.

6. Informatieverplichtingen

6.1. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door DataExpert mogelijk te maken, zal Opdrachtgever DataExpert steeds tijdig alle in redelijkheid door DataExpert te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan DataExpert verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.

6.3. In verband met de continuïteit zal Opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van DataExpert als zodanig fungeren. Contactpersonen van Opdrachtgever zullen beschikken over de nodige erva-ring, specifieke materiekennis en inzicht in de door Opdrachtgever gewenste doelstellingen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de eigen interne communicatie. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tussentijds inwinnen van informatie omtrent het verloop van het project bij DataExpert.

7. Prijzen

7.1. De in een Overeenkomst overeengekomen dienstverlening/diensten/levering worden geleverd op nacalculatiebasis, tenzij expliciet in de Overeenkomst anders is bepaald.

7.2. Indien Partijen een vaste prijs overeenkomen, heeft dit uitsluitend betrekking op hetgeen er in de betreffende Overeenkomst staat vermeld.

7.3. Indien Partijen overeenkomen dat DataExpert de diensten zal verrichten op nacalculatiebasis gelden de in de daartoe schriftelijk vastgelegde uurtarieven als basis. In dat geval zal Opdrachtgever akkoord gaan met:

a. Een bedrag vastgesteld door vermenigvuldiging van het aantal door DataExpert aantoonbaar bestede uren met de overeengekomen uurtarieven. Het verschuldigde bedrag zal worden vastgesteld aan de hand van het aantal werkuren tegen het in de Overeenkomst vastgelegde tarief en, indien Opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven tot uit-voering van werkzaamheden buiten de normale werkuren, de eveneens schriftelijk vastgelegde daartoe opgenomen toeslagen

b. reis en verblijfskosten worden uitsluitend vergoed voor zover deze kosten in de Overeenkomst zijn vastgelegd of vooraf separaat door Opdrachtgever zijn geaccordeerd.

c. De werkelijke kosten van derden, voor zover deze derden met instemming van Opdrachtgever door DataExpert zijn in-geschakeld.

d. De overige, in de Overeenkomst opgenomen en gespecificeerde kosten.

7.4. De in de Overeenkomst(en) vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden geldende percentage omzetbelasting. De prijzen zullen steeds vastgesteld zijn in euro’s.

7.5. Aan een door DataExpert afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen in een Overeenkomst

7.6. Indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen optreden als Opdrachtgever, dan zijn alle betrokken (rechts)personen tegenover DataExpert hoofdelijk verbonden.

8. Facturering en Betaling

8.1. Meerwerk zal door DataExpert na voltooiing van de meerwerkzaamheden apart worden gefactureerd. De aard en omvang van de verrichte meerwerkzaamheden zullen in de facturen uitdrukkelijk worden vermeld en aan de hand van authentieke beschei-den worden gespecificeerd.

8.2. Opdrachtgever zal de door hem verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen dertig (30) kalenderdagen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities aan DataExpert betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

8.3. Over een betaling die niet binnen de betalingstermijn is gedaan is Opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsOvereenkomsten verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan DataExpert de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van DataExpert onverlet.

8.4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat DataExpert gerechtigd is schriftelijk, conform de in de Overeenkomst opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de Overeenkomst genoemde termijn. Indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van DataExpert tot aanpassing van de prijzen of tarieven, geldt dat DataExpert steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen (met een maximale stijging van 10% binnen een jaar). Indien Opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

9. Geheimhouding en overname personeel

9.1. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en de bij de uitvoering van diensten verkregen informatie en software. DataExpert en Opdrachtgever verbinden zich jegens elkander de redelijkerwijs van hen te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars organisatie, de Producten en diensten, alsmede de door hen beheerde gegevens, van welke gegevens Partijen of hun personeel zich bij de uitvoering van de Overeenkomst(en) bedienen, dan wel die te hunner kennis komen. Partijen zullen hun personeel verplichten alle geheimhoudings-bepalingen na te leven.

9.2. Wanneer een Partij door of vanwege een overheidsinstantie verplicht wordt tot afgifte van vertrouwelijke informatie over te gaan, staat deze Overeenkomst daaraan niet in de weg, mits zij de andere Partij hiervan onverwijld, en vóór de afgifte op de hoogte stelt zodat de andere Partij de mogelijke rechtsmiddelen daartegen kan aanwenden.

9.3. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat Partijen een redelijke vergoeding aan elkaar betalen.

9.4. Indien door één der Partijen wordt gehandeld in strijd met dit artikel zal die Partij zonder dat enige aanma¬ning of ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen een dadelijk opeisbare, boete verbeuren aan de andere Partij van €. 10.000,- per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van de andere Partij, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

10. Gegevensbescherming

10.1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle medewerking te verlenen teneinde de andere Partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gerelateerde regelgeving na te komen. Voor zover de verplichting(en) werkzaamheden met zich meebrengt of meebrengen voor DataExpert, kunnen deze in rekening gebracht worden bij Opdrachtgever, een en ander uitsluitend voor zover deze werkzaamheden betrekking hebben op aanpassingen van de diensten in functionele zin.

10.2. DataExpert zal er zorg voor dragen dat zij als verwerker in de zin van in dit artikel genoemde wetgeving alle bijbehorende verplichtingen zal naleven, voor zover zij daartoe in staat wordt gesteld door Opdrachtgever en voor zover dit strookt met de instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van genoemde wetgeving alle bijbehorende verplichtingen zal naleven. DataExpert vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden op grond van genoemde wetgeving die toe te rekenen is aan tekortschieten door DataExpert in de naleving van deze wetgeving met inachtneming van deze Overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart DataExpert van alle aanspraken van derden die jegens DataExpert mochten wor-den ingesteld op grond van genoemde wetgeving, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de aanspraak toe te rekenen is aan tekort-schieten door DataExpert in de naleving van deze wetgeving met inachtneming van deze Overeenkomst. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een product/dienst of service van DataExpert door Opdrachtgever worden verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover DataExpert voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwer-king van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart DataExpert tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

11. Beveiliging en risico-overgang

11.1. Indien DataExpert op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. DataExpert staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

11.2. De door of vanwege DataExpert aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. DataExpert is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

11.3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

11.4. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht.

12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van deze Algemene Voorwaarden of in Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, verblijven uitsluitend bij DataExpert, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2. Indien er sprake is van overdracht van recht op intellectueel eigendom kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan in de Overeenkomst. Indien Partijen in de Overeenkomst overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van DataExpert niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van DataExpert aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

12.3. DataExpert vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door DataExpert zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever DataExpert onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan DataExpert. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan DataExpert verlenen om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan DataExpert ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van DataExpert in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

12.4. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan DataExpert (en gebruik, verveelvoudiging of bewerking door DataExpert) van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen.

12.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de software die door DataExpert is geleverd aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren dan wel anderszins te exploiteren. Opdrachtgever is verplicht om in te stemmen met elke, in de Overeenkomst aangegeven End User License Agreement (of daarmee gelijk te stellen document) van de leverancier van DataExpert.

13. Ontbinding en opzegging

13.1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

13.2. Indien DataExpert op het moment van de ontbinding of beëindiging al werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze werkzaamheden en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn; Opdrachtgever is hiervoor betaling verschuldigd volgens het reguliere (uur)tarief van DataExpert; tenzij Opdrachtgever bewijst dat DataExpert ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. 13.3. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen op-zegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen van ten minste drie maan-den. DataExpert zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.4. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd. DataExpert kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt. DataExpert is wegens de beëindiging als bedoeld in dit arti-kellid niet tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde pro-grammatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van DataEx-pert, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van DataExpert vereist is.

14. Compliance

14.1. Op verzoek van DataExpert zal Opdrachtgever aan DataExpert een compliance statement verstrekken over het licentiegebruik. De mogelijke kosten voor de compliance statement zijn voor rekening van Opdrachtgever.

14.2. Opdrachtgever zal de redelijkerwijs verlangde medewerking verlenen aan audits door DataExpert of haar leveranciers teneinde de naleving van softwarecontracten door Opdrachtgever te controleren.

15. Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid van DataExpert jegens Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DataExpert meer dan € 500.000 bedragen.

15.2. De totale aansprakelijkheid van DataExpert voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan € 1.250.000.

15.3. De aansprakelijkheid van DataExpert voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan DataExpert voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van DataExpert verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

15.4. Het bepaalde in artikel 15.3 brengt mee dat DataExpert in het bijzonder niet aansprakelijk is voor de gevolgen van eventuele verstorende effecten van de verlening van cyber security diensten op de onderneming van Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend tijdelijke verminderde beschikbaarheid van de te onderzoeken omgeving, en voor de gevolgen van al dan niet geconstateerde kwetsbaarheden in de omgeving.

15.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

15.6. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien de wederpartij de tekortkomende Partij onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en de tekortkomende Partij ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

15.7. Opdrachtgever meldt een vermeend recht op schadevergoeding zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij DataExpert. Elke eventuele vordering tot schadevergoeding vervalt na verloop van 24 maanden na het ontstaan daarvan, tenzij Opdrachtgever tijdig een rechtsvordering instelt.

15.8. Opdrachtgever vrijwaart DataExpert voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door DataExpert geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

16. Overmacht

16.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengeko-men garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van DataExpert wordt onder meer verstaan: (i) complicerende factoren aan de zijde van Opdrachtgever die nakoming blijken te bemoeilijken; (ii) overmacht of insolventie bij toeleveranciers van DataExpert, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveran-ciers die door Opdrachtgever aan DataExpert zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ma-terialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan DataExpert is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoers-problemen.

16.2. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig kalenderdagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schrifte-lijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

17. Eigendomsvoorbehoud en retentie

17.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DataExpert totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan DataExpert op grond van de Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan DataExpert zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van DataExpert mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

17.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht ter zake voor DataExpert gunstigere bepalingen bevat.

17.3. Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. DataExpert kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan DataExpert verschuldigde bedragen heeft voldaan.

18. Slotbepalingen

18.1. In geval van verschillen of tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert steeds het bepaalde in de Overeenkomst. De Overeenkomst moet zoveel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

18.2. Wijzigingen in een reeds gesloten Overeenkomst worden schriftelijk overeengekomen. Een verzoek tot wijziging, aanpassing en/of aanvulling mag slechts door de andere Partij op redelijke gronden worden geweigerd.

18.3. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. DataExpert en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

18.4. Een Partij mag zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende wederpartij. Deze toestemming kan alleen op redelijke gronden worden onthouden.

18.5. De Overeenkomsten tussen DataExpert en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

18.6. Indien DataExpert een dienst betreffende persoonsgericht onderzoek verleent in de zin van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, is op deze dienstverlening de klachtenregeling van DataExpert van toepassing. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van DataExpert.

18.7. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en/of naar aanleiding van Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage Overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag.

18.8. Elk der Partijen is ter zake van een geschil gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen. De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamenlijke bespreking van mediators en Partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der Partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en Partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen.

18.9. Het bepaalde in dit artikel verzet zich er niet tegen dat een Partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft. Indien een geschil binnen de bevoegdheid van de kantonrechter valt is elk der Partijen gerechtigd de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Indien betaling van facturen zonder on-derbouwd verweer achterwege blijft, is DataExpert in afwijking van de voorgaande leden bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de Rechtbank.

Deze website gebruikt cookies

We vinden het van groot belang dat u op de hoogte bent van welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden. Wij gebruiken Functional Cookies om onze website goed te laten functioneren. Daarnaast analyseren we d.m.v. Analytics Cookies het gebruik van onze website. Ook vragen we uw toestemming voor het plaatsen van cookies van derden (social media, advertising en analytics partners) waarmee we informatie delen. Door op ‘Accepteren’ te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de hiervoor genoemde cookies. Klikt u op ‘Instellingen’, dan wordt u geleid naar een pagina waar u kunt instellen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden. Klik hier voor onze privacyverklaring.